Hanuman Chalisa in Telugu

Hanuman Chalisa Telugu

 Hi, You can Read Full Hanumanchalis a intelug u from here. 🙂 you can download PDF file of hanuman chalisa from below link. & one of the best thing is hanuman chalisa is also available on Hanuman Chalisa in Hindi, Hanuman Chalisa in  English ,Hanuman Chalisa in  Gujarati & Hanuman Chalisa in  Tamil so you can read too 🙂
హనుమాన్ చాలీసా
దోహా-
శ్రీగురు చరన సరోజ రజ నిజ మను ముకుర సుధార
బరణౌం రఘువర విమల యశ జో దాయకు ఫలచార ||
బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌం పవనకుమార
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహిఁ హరహు కలేస వికార ||
చౌపాయీ-
జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర |
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర || ౧ ||
రామ దూత అతులిత బల ధామా |
అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా || ౨ ||
మహావీర విక్రమ బజరంగీ |
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ || ౩ ||
కంచన బరన విరాజ సువేసా |
కానన కుండల కుంచిత కేశా || ౪ ||
హాథ వజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై |
కాంధే మూంజ జనేఊ సాజై || ౫ ||
సంకర సువన కేసరీనందన |
తేజ ప్రతాప మహా జగ వందన || ౬ ||
విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర |
రామ కాజ కరిబే కో ఆతుర || ౭ ||
ప్రభు చరిత్ర సునిబే కో రసియా |
రామ లఖన సీతా మన బసియా || ౮ ||
సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిఁ దిఖావా |
వికట రూప ధరి లంక జరావా || ౯ ||
భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే |
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || ౧౦ ||
లాయ సజీవన లఖన జియాయే |
శ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే || ౧౧ ||


రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |
తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ || ౧౨ ||
సహస వదన తుమ్హరో యస గావైఁ |
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావైఁ || ౧౩ ||
సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |
నారద శారద సహిత అహీశా || ౧౪ ||
యమ కుబేర దిక్పాల జహాం తే |
కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే || ౧౫ ||
తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిం కీన్హా |
రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా || ౧౬ ||
తుమ్హరో మంత్ర విభీషన మానా |
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా || ౧౭ ||
యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ || ౧౮ ||
ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీఁ |
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీఁ || ౧౯ ||
దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే || ౨౦ ||
రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే || ౨౧ ||
సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ సరనా |
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా || ౨౨ ||
ఆపన తేజ సంహారో ఆపై |
తీనోఁ లోక హాంక తేఁ కాంపై || ౨౩ ||
భూత పిశాచ నికట నహిఁ ఆవై |
మహావీర జబ నామ సునావై || ౨౪ ||
నాశై రోగ హరై సబ పీరా |
జపత నిరంతర హనుమత వీరా || ౨౫ ||
సంకటసే హనుమాన ఛుడావై |
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై || ౨౬ ||
సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |
తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా || ౨౭ ||
ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై |
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై || ౨౮ ||
చారోఁ యుగ ప్రతాప తుమ్హారా |
హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా || ౨౯ ||
సాధు సంత కే తుమ రఖవారే |
అసుర నికందన రామ దులారే || ౩౦ ||
అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |
అస బర దీన జానకీ మాతా || ౩౧ ||
రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా |
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా || ౩౨ ||


తుమ్హరే భజన రామ కో పావై |
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై || ౩౩ ||
అంత కాల రఘుపతి పుర జాయీ |
జహాఁ జన్మి హరిభక్త కహాయీ || ౩౪ ||
ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ |
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ || ౩౫ ||
సంకట కటై మిటై సబ పీరా |
జో సుమిరై హనుమత బలవీరా || ౩౬ ||
జై జై జై హనుమాన గోసాయీఁ |
కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీఁ || ౩౭ ||
యహ శత బార పాఠ కర కోయీ |
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ || ౩౮ ||
జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా |
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా || ౩౯ ||
తులసీదాస సదా హరి చేరా |
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా || ౪౦ ||
దోహా-
పవనతనయ సంకట హరణ
మంగల మూరతి రూప ||
రామ లఖన సీతా సహిత
హృదయ బసహు సుర భూప ||
  
Final Words:
Thank you, for reading our article we can soon publish more article on Hanuman Chalisa. share this post as you can. share with your facebook friends, whatsapp groups nd another social media 🙂